Mobirise

Privacy Verklaring

Algemeen
Als Shuttle Puurs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Shuttle Puurs FV
Zetel: Sauvegardestraat 3 2870 Puurs-Sint-Amands
Emailadres: info@shuttlepuurs.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Shuttle Puurs verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:   
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Vlaamse Bamintonliga en haar clubs (uitvoering overeenkomst)
Ter promotie van de badminton (gerechtvaardigd belang)
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang) 
Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 
 
Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:
Persoonlijke Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal, kledingmaat
Indien van toepassing: wedstrijdresultaten, G-sport classificatie, juryniveau, opleidingsniveau trainersopleiding, functie binnen de verenging.
Er worden foto’s en video’s gemaakt tijdens de activiteiten van de federatie, andere clubs en onze club.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben gekregen.

Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties
- Personeelsleden van de Vlaamse Badmintonliga
- Verantwoordelijken van de club: Secretaris, bestuursleden, trainers, feestcomité.

Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor: 
De sportieve werking van de federatie aan de Vlaamse Badmintonliga
Subsidiëring aan de lokale overheid
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Shuttle Puurs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Shuttle Puurs verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar na de laatste activiteit van het lid binnen de federatie of haar clubs voor statistische doeleinden.
Wedstrijdresultaten (van officiële competities) worden onbeperkt bijgehouden om jaarranglijsten, allertijden lijsten, clubrecords en palmaressen te kunnen produceren.

Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
Alle personen die namens Shuttle Puurs van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en confidentieel gebruik. 
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
 Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring
Shuttle Puurs kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 1 Augustus 2022.